Chứng chỉ tăng cứng mặt sàn

- Kết quả thí nghiệm chất tăng cứng sàn dạng bột LB - HARDENER Grey (màu xám):

- Kết quả thí nghiệm chất tăng cứng sàn dạng bột LB - HARDENER Green (màu xanh):

- Kết quả thí nghiệm chất tăng cứng sàn dạng lỏng LB - HARDENER LIQUID: