Chứng chỉ hoá chất chống thấm

- Kết quả thí nghiệm chất chống thấm đàn hồi LB-01:

Kết quả thí nghiệm chất chống thấm đàn hồi LB-01

- Kết quả thí nghiệm vữa chống thấm đàn hồi LB-02:

Kết quả thí nghiệm vữa chống thấm đàn hồi LB-02

Kết quả thí nghiệm độ thấm ion Clo của chống thấm LB-02

 

- Kết quả thí nghiệm của Viện Pasteur TPHCM mẫu nước trong bể nước sinh hoạt đã quét vữa chống thấm đàn hồi LB-02 :

 

- Kết quả thí nghiệm chất chống thấm đàn hồi cao LB-01 Flex:

Kết quả thí nghiệm chất chống thấm đàn hồi cao LB-01 Flex